Експертен екип на кантората

Николай Василев

адвокат

1. Адвокат Николай Вивианов Василев

Адвокат Николай Вивианов Василев е роден на 13.04.1978г. Вписан е в адвокатска колегия с Решение № 20 на адвокатски съвет на адвокатска колегия като младши адвокат на 16.07.2007г. Встъпва в длъжност на 31.07.2007г. С решение на АС № 19/9.9.2009г. , след като е упражнявал адв.професия като младши адвокат в продължение на повече от 2 години, е вписан вече като пълноправен адвокат.
Към момента адв.Николай Вивианов Василев е ръководител на адв.кантора „Василев и партньори” с офиси в София и Пловдив и практика на кантората на територията на цялата страна. Същият е с 15 години професионален стаж като адвокат.

 

Образование

Период: Октомври 1999 – Октомври 2004
Специалност: Право
Степен/Ниво: Магистър
Учебно заведение: ПУ”Паисий Хилендарски”
Населено място: Пловдив / България

 

Период: Септември 1993 – Юли 1997
Специалност: Автоматизация на производството
Степен/Ниво: Професионално
Учебно заведение: ТЕЕ-Техникум по електроника и електротехника
Населено място: Пловдив / България

 

Професионален опит

 

Период: Юли 2007 – до момента
Длъжност: адвокат
Фирма/Организация: Адвокатска кантора” Николай Василев”
Бизнес сектор: Правни и юридически услуги
Населено място: София / Пловдив / България

 

Допълнителна  информация:

Юридическо обслужване на физически и юридически лица в сферата на наказателно право – кражби, грабежи, присвоявания, хулиганства, измами, транспортни престъпления, клевети, обиди, притежание и разпространение на наркотици, убийства, отмяна наказателни постановления КАТ и др. институции. ; търговско право – регистрация и пререгистрация на фирми, сдружения, заличаване на фирми, покупко – продажба на фирми, дружествени дялове, изготвяне на различни типове договори съгласно дейността на фирми, процесуално представителство пред различни институции, вещно право – изготвяне на предварителни договори, договори за покупко – продажба на движими вещи и недвижими имоти, нотариални актове, делби – съдебни и доброволни; облигационно право – изготвяне на различни типове договори по ЗЗД; бракоразводни дела, семейно право – искове за оспорване и установяване на произход, издръжки и др.; изпълнителен процес – заповедни производства, издаване на изпълнителни листове, образуване на изпълнителни дела, представителство на кредитори и длъжници пред ЧСИ, ДСИ и др.

 

Период: Януари 2007 – Май 2007
Длъжност: юрисконсулт в Дирекция “Строителство.Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура”
Фирма/Организация: Община Пловдив
Бизнес сектор: Държавна администрация
Населено място: Пловдив / България
Размер на компанията: над 300
Допълнителна информация:   Изготвяне на договори за строителство, договори за поръчка, договори по ЗОП, ЗУТ и други нормативни документи

 

Период: Октомври 2005 – Януари 2007
Длъжност: Главен експерт в Дирекция “Управление на човешки ресурси” в Община Пловдив
Фирма/Организация: Голяма община Пловдив
Бизнес сектор: Държавна администрация
Населено място: Пловдив / България

 

Допълнителна информация:

Юридическо обслужване на отдела и административна дейност; Цялостен подбор на кадри – провеждане на конкурси за държавни служители, на Омбудсман на Община Пловдив и изготвяне на цялостна конкурсна документация – заповеди, документи, оценъчни формуляри, интервюта и др.; изготвяне на длъжностни характеристики; изготвяне на трудови договори, договори съгласно ЗЗД, ЗУТ, ТЗ и други.

 

Период: Август 2004 – Септември 2005
Длъжност: Правен сътрудник
Фирма/Организация: Адвокатска кантора – “Дяков” – Александър Дяков и Дяко Дяков
Бизнес сектор: Правни и юридически услуги
Населено място: София / България

 

Допълнителна информация:

Юридическо обслужване на физически и юридически лица в сферата на вещното, облигационното, трудовото право; участие в сделки и оформяне на договори по ЗЗД, ЗУТ, ТЗ, ЗСПЗЗ и други.

 

Езици

Разбиране Говорене Писане
Английски Експерт Експерт Експерт
Руски Експерт Експерт Средно

 

2. Стажант-сътрудник Христо Спасов Шипков

Христо Шипков

стажант-сътрудник

Христо Спасов Шипков е роден на 21.02.1988г. Към момента той е част от екипа на адв.кантора „Василев и партньори” с офиси в София и Пловдив и практика на кантората на територията на цялата страна. Същият е с 7 години професионален стаж в качеството му на стажант-сътрудник, като адвокатска кантора „Василев и партньори” предоставя консултации, експертна помощ и представителство при водене на преговори и процесуално представителство пред административните и съдебни институции в Република България. Кантората предлага цялостно правно обслужване в областта на наказателно, застрахователно, семейно, търговско, облигационно, вещно, финансово, данъчно, домашно насилие, трудово и административно право, както и процесуално представителство пред съдилища и държавни институции на територията на цялата страна, изготвяне на книжа,нотариални актове, нотариални покани, договори, пълномощни, молби, искови молби, заявления и жалби. Регистрация, промени, сливане, вливане, заличавания и продажби на дружествени дялове на ЕООД, ООД, АД, СД и ЕТ. Регистрация на различни видове сдружения, фондации, асоциации и др. Процесуално представителство на пострадали лица и извършители пред разследващи органи и наказателен съд по дела във връзка с ПТП. Изготвяне на искове молби и процесуално представителство на пострадали лица пред граждански съдилища срещу застрахователни компании и дружества по Кодекса за застраховане във връзка с ПТП.