Експертен екип на кантората

Николай Василев Адвокат

1. Адвокат Николай Вивианов Василев

Адвокат Николай Вивианов Василев е роден на 13.04.1978г. Вписан е в адвокатска колегия с Решение №20 на адвокатски съвет на адвокатска колегия като младши адвокат на 16.07.2007г. Встъпва в длъжност на 31.07.2007г. С решение на АС № 19/9.9.2009г. ,след като е упражнявал адв.професия като младши адвокат в продължение на повече от 2 години, е вписан вече като пълноправен адвокат.
Към момента адв.Николай Вивианов Василев е ръководител на адв.кантора „Василев и партньори” с офиси в София и Пловдив и практика на кантората на територията на цялата страна. Същият е с 12 години професионален стаж като адвокат.

 

Образование

Период: Октомври 1999 – Октомври 2004
Специалност: Право
Степен/Ниво: Магистър
Учебно заведение: ПУ”Паисий Хилендарски”
Населено място: Пловдив / България

 

Период: Септември 1993 – Юли 1997
Специалност: Автоматизация на производството
Степен/Ниво: Професионално
Учебно заведение: ТЕЕ-Техникум по електроника и електротехника
Населено място: Пловдив / България

 

Професионален опит

 

Период: Юли 2007 – до момента
Длъжност: адвокат
Фирма/Организация: Адвокатска кантора” Николай Василев”
Бизнес сектор: Правни и юридически услуги
Населено място: София / Пловдив / България

 

Допълнителна  информация:

Юридическо обслужване на физически и юридически лица в сферата на наказателно право – кражби, грабежи,присвоявания, хулиганства,измами, транспортни престъпления, клевети, обиди,притежание и разпространение на наркотици, убийства, отмяна наказателни постановления КАТ и др.институции.; търговско право – регистрация и пререгистрация на фирми,сдружения,заличаване на фирми, покупко – продажба на фирми, дружествени дялове, изготвяне на различни типове договори съгласно дейността на фирми, процесуално представителство пред различни институции, вещно право – изготвяне на предварителни договори,договори за покупко – продажба на движими вещи и недвижими имоти, нотариални актове, делби – съдебни и доброволни;облигационно право -изготвяне на различни типове договори по ЗЗД;бракоразводни дела, семейно право – искове за оспорване и установяване на произход, издръжки и др.;изпълнителен процес – заповедни производства, издаване на изпълнителни листове, образуване на изпълнителни дела, представителство на кредитори и длъжници пред ЧСИ, ДСИ и др.

 

Период: Януари 2007 – Май 2007
Длъжност: юрисконсулт в Дирекция “Строителство.Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура”
Фирма/Организация: Община Пловдив
Бизнес сектор: Държавна администрация
Населено място: Пловдив / България
Размер на компанията: над 300
Допълнителна информация:   Изготвяне на договори за строителство, договори за поръчка, договори по ЗОП, ЗУТ и други нормативни документи

 

Период: Октомври 2005 – Януари 2007
Длъжност: Главен експерт в Дирекция “Управление на човешки ресурси” в Община Пловдив
Фирма/Организация: Голяма община Пловдив
Бизнес сектор: Държавна администрация
Населено място: Пловдив / България

 

Допълнителна информация:

Юридическо обслужване на отдела и административна дейност;Цялостен подбор на кадри-Провеждане на конкурси за държавни служители, на Омбудсман на Община Пловдив и изготвяне на цялостна конкурсна документация – заповеди,документи, оценъчни формуляри,интервюта и др.;изготвяне на длъжностни характеристики;изготвяне на трудови договори, договори съгласно ЗЗД,ЗУТ,ТЗ и други.

 

Период: Август 2004 – Септември 2005
Длъжност: Правен сътрудник
Фирма/Организация: Адвокатска кантора -” Дяков” – Александър Дяков и Дяко Дяков
Бизнес сектор: Правни и юридически услуги
Населено място: София / България

 

Допълнителна информация:

Юридическо обслужване на физически и юридически лица в сферата на вещното,облигационното,трудовото право;участие в сделки и оформяне на договори по ЗЗД,ЗУТ,ТЗ,ЗСПЗЗ и други.

 

Езици

Разбиране Говорене Писане
Английски Експерт Експерт Експерт
Руски Експерт Експерт Средно