Сфери на дейност

  • Защита срещу индивидуални административни актове на държавната и общинска администрация, с които се засягат или ограничават правата на гражданите – обжалване, представителство пред държавната и общинска администрация и процесуално представителство пред административни съдилища и арбитражи;
  • Защита срещу бездействия или действия  на администрацията;
  • Оспорване на подзаконови  нормативни актове – наредби, правилници, заповеди, актове, постановления, вътрешно – нормативни разпоредби;
  • Защита срещу наказателни постановления, издадени от различни административни органи, с които се налагат парични или непарични санкции за извършени административни нарушения от гражданите (пр. КАТ, НАП, ДАИ и др.).

За нас

Адвокат Николай Вивианов Василев е вписан в адвокатска колегия с Решение № 20 на адвокатски съвет на адвокатска колегия като младши адвокат на 16.07.2007г. Встъпва в длъжност на 31.07.2007г. С решение на АС № 19/9.9.2009г., след като е упражнявал адв.професия като младши адвокат в продължение на повече от 2 години, е вписан вече като пълноправен адвокат.
Към момента адв. Николай Вивианов Василев е ръководител на адв. кантора „Василев и партньори” с офиси в София и Пловдив и практика на кантората на територията на цялата страна. Същият е с 15 години професионален стаж като адвокат. Владее свободно, писмено и говоримо, английски и руски език. Екипът на кантората използва още и италиански и турски езици.

Адвокатска кантора „Василев и партньори” предоставя консултации, експертна помощ и представителство при водене на преговори и процесуално представителство пред административните и съдебни институции в Република България. Кантората предлага цялостно правно обслужване в областта на наказателно, застрахователно, семейно, търговско, облигационно, вещно, финансово, данъчно, домашно насилие, трудово и административно право, както и процесуално представителство пред съдилища и държавни институции на територията на цялата страна, изготвяне на книжа,нотариални актове, нотариални покани, договори, пълномощни, молби, искови молби, заявления и жалби.

Регистрация, промени, сливане, вливане, заличавания и продажби на дружествени дялове на ЕООД, ООД, АД, СД и ЕТ. Регистрация на различни видове сдружения, фондации, асоциации и др. Процесуално представителство на пострадали лица и извършители пред разследващи органи и наказателен съд по дела във връзка с ПТП. Изготвяне на искове молби и процесуално представителство на пострадали лица пред граждански съдилища срещу застрахователни компании и дружества по Кодекса за застраховане във връзка с ПТП.
Във връзка с дейността по защита правата и интересите на пострадали от ПТП, адвокатска кантора “Василев и партньори” работи активно с международното френско дружество “Солюсион Ентернасионал”, чиято основна цел, заложена в т.1 от устава на дружеството е да насърчава и разпространява европейската култура и традиции, включително и по отношение информираността, правата и интересите на гражданите на европейския съюз по отношение на зачестилите инциденти с моторни превозни средства.Нашият екип има необходимия висок професионализъм, компетенция, възможност, доказан опит, рутина, да защити в пълна степен Вашите права и законни интереси, като Ви представлява както в наказателното производство като пострадало лице от момента на настъпване на ПТП, така и при предяваване на претенция за изплащане на имуществени и неимуществени вреди пред застрахователя, в качеството Ви на увредено лице, по смисъла на КЗ, а така също и пред граждански съд с/у застраховател, с цел получаване на максимално високо обезщетение за получените и претърпени от Вас имуществени и неимуществени вреди.
С цел комплексното и качествено обслужване на нашите клиенти, екипът на кантората работи в тясно сътрудничество със специалисти в областта на икономическия анализ, данъчното и счетоводно обслужване на дейността и застрахователно дело.

Експертен екип на кантората

Николай Василев

адвокат

Христо Шипков

стажант-сътрудник

Отзиви от клиенти

Адреси на офисите на адвокатската кантора