Бракоразводни

Решение по дело развод по взаимно съгласие при съпруг в чужбина

 

РЕШЕНИЕ

 

Номер 1300                           27.03.2014   Година               Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивски Районен съд                                                    IV брачен състав

На    двадесет и седми март            две хиляди и четиринадесета  Година

В публично заседание на деветнадесети март                           две хиляди и четиринадесета  Година в следния състав:

        Председател: ДИАНА  КОСТАДИНОВА

Секретар: Цветелина  Бакалова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  15655                                                   по описа за   2013  година

                                               Р   Е   Ш   И   :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Ш.Р.Ш. ЕГН ********** и Г.А.  Ш., ЕГН **********,*** на ********. за който е издаден Акт за граждански брак № *********, изд. от  Община Пловдив, обл. Пловдив, като дълбоко и непоправимо разстроен.

 

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата Г.А.  Ш., ЕГН ********** да възстанови и носи предбрачното си фамилното  име – Х.

         ИЗДРЪЖКА  между съпрузите  след прекратяване на  брака не се дължи. 

СЕМЕЙНОТО  ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. Пловдив, ул.”Г.” №**, вх.”*”, ет.*, ап.** след прекратяването на брака  се предоставя за съвместно ползване  на двамата съпрузи Г.А.  Ш., ЕГН ********** и Ш.Р.Ш. ЕГН **********.

 

ОСЪЖДА Ш.Р.Ш. ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 20 лв. (двадесет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

 

ОСЪЖДА Г.А.  Ш., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 20 лв. /двадесет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

 

Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Окръжен съд Пловдив, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                       

 

Районен съдия: /п./ Д. Костадинова


Решение по дело развод по общия ред при неизвестно нахождение на съпруг

 

   Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   478                      /11 02 2016година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На 27 01 2016година

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

 

Секретар :Иванка Боева  

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гражданско  дело номер 6801 по описа за 2015 година,

 

Р     Е     Ш     И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между  П.В. К. ЕГН **********  И Х.К. – РОДЕН НА *******Г – гражданин на Т., сключен в гр. П.  на  ********година с Акт №***/*******г на Община  П.  , като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака дете – А. Н. Х.К. ЕГН ********** на майката П.В. К. ЕГН **********   , като определя местоживеене на детето   при майката.

ОПРЕДЕЛЯ режим за лични контакти между бащата Х.К. – РОДЕН НА ********Г – гражданин на Т.,  И ДЕТЕТО А. Н. Х.К. ЕГН **********  , както следва: ВСЯКА ВТОРА И ЧЕТВЪРТА СЕДМИЦА ОТ МЕСЕЦА ,  в събота , от 10 до 17 ч вприсъствие на майката ,както и 10 дни през лятото ,в присъствие на майката или посочено от нея лице, който период не съвпада с годишния отпуск на майката.

ОСЪЖДА бащата Х.К. – РОДЕН НА ********Г – гражданин на Т., ,да заплаща месечна издръжка на дъщеря си А. Н. Х.К. ЕГН **********,чрез нейната  майка и законен представител П.В. К. ЕГН **********    , в размер на  по 120 лв. /сто и двадесет   лева/,начиная от 05 06 2015г ,до навършване на пълнолетие от детето или настъпване на други причини, водещи до промяна или прекратяване на това задължение, ведно със законната лихва върху всяка вноска от датата на падежа до окончателното й изплащане.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата да носи предбрачното си фамилно име –К .

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище ,находящо се в гр П. ул ,, Ц. А. ,, , № ** ЕТ * АП * НА СЪПРУГАТА  .

ОСЪЖДА Х.К. – РОДЕН НА ********Г – гражданин на Т., да заплати по сметка на ВСС сумата от 202,80 лв. (двеста   и  два лв и осемдесет ст ), представляваща държавни такси за настоящото производство.

 

  ОСЪЖДА  П.В. К. ЕГН **********   , да заплати по сметка на ВСС сумата от 30 лв. (тридесет лева), представляваща държавни такси за настоящото производство.

         Решението подлежи на обжалва с въззивна жалба пред Окръжен съд  в 2 – седмичен срок  от съобщението за изготвянето му.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева