Съдебна фаза

  • Процесуално представителство и защита на клиента в триинстанционното съдебно производство.