Търговско право

Регистрация на:

  • Търговски дружества – ЕТ, ЕООД, ООД, АД, събирателно и командитно дружество
  • Юридически лица с нестопанска цел – сдружения, фондации, НПО

Tърговски сделки:

  • продажба на дружествени дялове
  • продажба на търговски предприятия
  • сливане, вливане, разделяне, отделяне

Oбявяване в несъстоятелност

Ликвидация