Престъпления против паричната и кредитната система

  • Подправка на парични знаци
  • Прокарване в обращение на подправени парични или други знаци или платежни инструменти по чл. 243, ал. 2, придобиване или служене с такива, при знание че са подправени, или пренос през границата на страната