Шофиране в пияно състояние

Решение по дело за управление на МПС след употреба на алкохол над 1,2 – 1 -ва инстанция.

 

П Р О Т О К О Л

03.10.2014 година Град Царево

Царевски Районен съд Наказателен състав

На трети октомври две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:МИНЧО ТАНЕВ Членове:

Съдебни заседатели:

Секретар: Н.С.

Прокурор: К.К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Минчо Танев

НОХ дело номер 88 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

Подсъдимият М.К.П., редовно призован, се явява лично и с адв.Н.В..

За РП Царево, редовно призовани, се явява прокурор К..

Свидетелят Е.П.Д., редовно призован, не се явява.

Прокурорът – Да се даде ход на делото.

Адв.В. – Да се даде ход на делото.

Подсъдимият – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА самоличност на подсъдимия, както следва:

М.К.П. – ЕГН **********.

Подс.П. – Получил съм препис от обвинителния акт. Наясно съм с правата, които имам в процеса. Ще бъда представляван от адв.В..

Съобразно чл.274 от НПК съдът РАЗЯСНИ на страните правото им на отводи.

Прокурорът – Няма да правя отводи.

Адв.В. – Няма да правим отводи.

Подсъдимият – Няма да правя отвод на състава на съда, секретаря и прокурора.

Съобразно чл.275, ал.1 от НПК съдът РАЗЯСНИ на страните, че могат да направят искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

Прокурорът – Нямам искания по доказателствата и за промяна реда на съдебното следствие.

Адв.В. – Предлагам на прокурора да приключим делото със споразумение. Представям като доказателство трудов договор, видно от който подсъдимия работи в *** ООД. Моля да ни дадете десет минути почивка, за да обсъдим условията по споразумението.

Подсъдимият – Моля да се приема трудовия договор като доказателство. Искам да сключа споразумение с прокуратурата, признавам всичко така, както е изложено в обвинителния акт, съгласен съм на споразумение.

Предвид възможността за сключване на споразумение съдът дава 10 минути почивка на страните да обсъдят условията по споразумението.

Заседанието продължи в 14.45 часа.

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на делото по бързо производство №15-224/2014 год. на РПУ – Приморско с подсъдимия М.К.П. и защитника му адв.Н.В., съгласно което подсъдимият М.К.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2 от НК, а именно, че: На 01.08.2014г., около 00.10 часа в гр.Китен, обл.Бургаска, по ул.“Странджа”, в посока към изхода на града управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Сеат”, модел “Ароса”, с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 /нула цяло и пет/ на хиляда, а именно 2,21 /две цяло двадесет и едно/ на хиляда, установено по надлежния ред чрез Съдебномедицинска експертиза №368/2014 год. на Отделение по съдебна медицина при Многопрофилна болница за активно лечение, гр.Бургас, след като е осъден по НОХД № 2476/2014 год., с Определение № 301/10.04.2012 год., влязло в сила на 10.04.2012 год. на Пловдивски районен съд за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 /едно цяло и две/ на хиляда. За посоченото престъпление подсъдимият П. ще изтърпи наказание при условията на чл.343б, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, а именно Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.5 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година; 3.Поправителен труд изразяващ се в 10 процента от трудовото възнаграждение в полза на държавата, който ще се изпълни по местоработата на подсъдимия – *** ООД гр.Пловдив, като времето през което се изпълнява мярката не се счита за трудов стаж за срок от шест месеца, както и глоба в размер на 150 лева. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК подс. М.К.П. ще изтърпи наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от една година, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 01.08.2014г. Веществени доказателства няма. Разноските по делото в размер на 79.08 лева ще бъдат заплатени от подсъдимия след издаването на изпълнителен лист. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и предлагам да бъде одобрено.

Адв.В. – Съгласни сме с така постигнатото споразумение. То не противоречи на закона и морала. Моля да го одобрите.

Подсъдимият П. – Разбирам в какво ме обвиняват, признавам се за виновен. Съгласен съм с условията по споразумението, наясно съм с неговите последици и съм съгласен с тях. Доброволно ще подпиша споразумението. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

С П О Р А З У М Е Л И С Е:

ПРОКУРОР: ПОДСЪДИМ:

/К.К./ /М.К.П./

ЗАЩИТНИК:

/АДВ.Н.В./

Царевският районен съд, като намери, че направеното споразумение не противоречи на Закона и морала на основание чл.384, ал.3, вр. ал.1, вр.382, ал.7 от НПК

ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №88/2014г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия М.К.П. – ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Н.В., съгласно което подсъдимият М.К.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2 от НК, а именно, че: На 01.08.2014г., около 00.10 часа в гр.Китен, обл.Бургаска, по ул.“Странджа”, в посока към изхода на града управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Сеат”, модел “Ароса”, с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 /нула цяло и пет/ на хиляда, а именно 2,21 /две цяло двадесет и едно/ на хиляда, установено по надлежния ред чрез Съдебномедицинска експертиза №368/2014 год. на Отделение по съдебна медицина при Многопрофилна болница за активно лечение, гр.Бургас, след като е осъден по НОХД № 2476/2014 год., с Определение № 301/10.04.2012 год., влязло в сила на 10.04.2012 год. на Пловдивски районен съд за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 /едно цяло и две/ на хиляда.

За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2 от НК, на основание чл.343б, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.К.П. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.5 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА;

2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА.

3.Поправителен труд за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА изразяващ се в 10 процента удръжка от трудовото възнаграждение в полза на държавата, който ще се изпълни по местоработата на подсъдимия – *** ООД гр.Пловдив, като времето през което се изпълнява мярката не се счита за трудов стаж, както и ГЛОБА в размер на 150 лева.

На основание чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА М.К.П., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59,ал.4 от НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 01.08.2014г.

Веществени доказателства няма.

Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

ОСЪЖДА М.К.П., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 79.08 лева за разноски по делото.

Предвид одобряването на споразумението по отношение на подсъдимия, на осн. чл.24, ал.3 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №88/2014г. по описа на ЦРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът, като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимия е прекратено и на осн. чл.309, ал.2 от НПК

ОПРЕДЕЛИ

ОТМЕНЯ спрямо подсъдимия М.К.П., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка”.

Определението относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок от днес.

Протоколът изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 14.50 часа.

СЕКРЕТАР: СЪДИЯ: