Дела по ЗОДОВ

Решение по дело за обезщетение по закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани