Употреба на наркотични вещества

Решение по дело употреба и държане на наркотични вещества с цел разпространение – 1 -ва инстанция.

П Р О Т О К О Л № 14

град ПЛОВДИВ, 18.02.2015 год.

ПЛОВДИВСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ в публично съдебно заседание на осемнадесети февруари две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ГАНЕВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ГЕОРГИ АТАНАСОВ

ЕЛЕНКА ЗЛАТЕВА

секретаря П.П.

прокурора АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА

сложи за разглеждане НОХД 1779 по описа за 2014 година, докладвано от Председателя.

На именното повикване в 14,00 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ Д.П.К. – се явява лично и с адв. В. – редовно упълномощен.

СВИД. И.З.И. и вещото лице С.И.Б. – налице.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

АДВ. В. – Да се даде ход на делото.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне се самоличността на подсъдимия:

Д.П.К. – роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, работещ, ЕГН **********.

РАЗЯСНИХА се на страните правата по НПК, включително и тези по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ – Отводи нямам. Постигнахме споразумение със защитата, което представям и моля да одобрите.

АДВ. В. – Отводи нямам. Представям и моля да приемете като доказателства по делото писмо на Пловдивски районен съд относно настъпила реабилитация спрямо моя клиент, свидетелство за съдимост, удостоверение за раждане, 6 бр. медицински документи, и 2 броя карти – едната за зависими от наркотични вещества лица, а другата от МЦ „******”. От своя страна също моля да одобрите така постигнатото с Окръжна прокуратура – Пловдив споразумение.

Съдът, след съвещание счита, че така представените доказателства от защитата са относими към предмета на делото, поради което следва да се приемат като писмени доказателства по делото, а предвид представеното споразумение, постигнато между страните по делото явилият се днес свидетел, както и вещото лице следва да бъдат освободени, като на последния се изплати с РКО сумата от 15,00 лева за явяването му в днешното съдебно заседание. С оглед на горното

Съдът

О П Р Е Д Е Л И

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото представените документи от адв. В..

ОСВОБОДИХА се от съдебната зала свид. И.И. и вещото лице С.Б., като на същия се издаде РКО, за сумата от 15,00 лева от бюджета на съда за явяване в днешното съдебно заседание.

ДОКЛАДВА СЕ представеното от страните споразумение за прекратяване на наказателното производство по делото.

ПОДСЪДИМИЯТ К. – Разбирам какво е обвинението. Признавам се за виновен по това обвинение. Разбирам последиците на споразумението. Съгласен съм с тях. Доброволно подписах споразумението. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

СЪДЪТ намира, че така представеното споразумение между Окръжна прокуратура-Пловдив, представлявана от прокурор АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА и подсъдимия Д.П.К., чрез защитникът му адв. Н.В. за прекратяване на наказателното производство по делото не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено в този му вид, поради което и на основание чл. 384, ал.3, вр.чл. 382, ал.7 от НК

О П Р Е Д Е Л И

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на НОХД 1779/2014 год., по описа на Окръжен съд – Пловдив между Окръжна прокуратура гр. Пловдив, представлявана от прокурора АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА, от една страна и от друга – подсъдимият Д.П.К., представляван от адв.Н.В. за следното:

Подсъдимият Д.П.К. – роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, работещ, ЕГН ********** еИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 354а, ал. 1, пр. 1 от НК затова, че на ***** год. в гр. П., без надлежно разрешително е придобил и държал, с цел разпространение високорискови наркотични вещества – марихуана, с нето тегло 52,89 грама, със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 4,1 тегловни процента, на стойност 317,34 лева, марихуана, с нето тегло 21,63 грама, със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 1,8 тегловни процента, на стойност 129,78 лева, амфетамин, с нето тегло 0,51 грама, със съдържание на активен компонент амфетамин 17 тегловни процента, на стойност 15,30 лева и амфетамин, с нето тегло 15,85 грама, със съдържание на активен компонент амфетамин 65 тегловни процента, на стойност 475,50 лева, всички наркотични вещества на ОБЩА стойност 937,92 лева.

За така извършеното престъпление на подсъдимият Д.П.К. на основание чл. 354а, ал. 1, пр. 1 от НК, във вр. с чл. 54 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание, в размер на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, както и ГЛОБА, в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното на подсъдимия Д.П.К. наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в сила.

На основание чл. 59, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание на подсъдимия Д.П.К. времето, през което е бил задържан по реда на чл. 63 от ЗМВР, по реда на чл. 64 от НПК, както и спрямо същия се е реализирала мярка за неотклонение “Задържане под стража”, считано от 30.05.2014 год. до 10.06.2014 год.

На основание чл. 354а, ал. 6 от НК остатъчното количество от наркотичните вещества, предадено за съхранение в „Централно митническо управление”, отдел „МРР-НОП” – гр. София с приемо-предавателен протокол № 33770/09.10.2014 год. и с протокол № 33103/07.08.2014 год. се ОТНЕМА в полза на Държавата, след влизане на споразумението в сила.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, електронна везна с кожен калъф, черна кутия с 41 броя найлонови пликчета, опаковки в прозрачен плик с червен печат МВР, бял хартиен плик и жълтокафяв плик, предадени за съхранение при домакина на ІІ РУ „Полиция” – ОД на МВР – гр. П. да се унищожат като вещи без стойност, след влизане на споразумението в сила.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО, приложено по делото – черна торба с тютюн, предадена на съхранение при домакина на ІІ РУ „Полиция” – ОД на МВР – П. да се върне на подсъдимия Д.П.К. след влизане на споразумението в сила.

ОСЪЖДА подсъдимият Д.П.К., със снета по-горе самоличност да ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР – гр. Пловдив сумата от 350,00 лева – направени по делото разноски.

За Окръжна прокуратура – Пловдив ПОДСЪДИМ:

прокурор А. ГЕОРГИЕВА /Д.К./

ЗАЩИТНИК: /адв. Н. В. /

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

Съдът с оглед одобряване на споразумението

О П Р Е Д Е Л И

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД 1779/2014 год., по описа на Пловдивски окръжен съд

С оглед на прекратяване на наказателното производство по делото следва да бъде отменена взетата спрямо подсъдимия Д.К. мярка за неотклонение “Парична гаранция”, както и наложената мярка за процесуална принуда „Забрана за напускане пределите на Република България”, наложена му с постановление на Окръжна прокуратура – Пловдив от 11.06.2014 год., поради което

Съдът

О П Р Е Д Е Л И

ОТМЕНЯВА взетата спрямо подсъдимия Д.П.К. мярка за неотклонение “Парична гаранция”, в размер на 1000 лева.

ОТМЕНЯВА наложената на подсъдимия Д.П.К. мярка за процесуална принуда „Забрана за напускане пределите на Република България”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 14,30 часа.

Решение по дело за държане на различни видове наркотични в-ва – 354а, ал.1, пр.1 от НК: