Административно право

  • Защита срещу индивидуални административни актове на държавната и общинска администрация, с които се засягат или ограничават правата на гражданите – обжалване, представителство пред държавната и общинска администрация и процесуално представителство пред административни съдилища и арбитражи;
  • Защита срещу бездействия или действия  на администрацията;
  • Оспорване на подзаконови  нормативни актове – наредби, правилници, заповеди, актове, постановления, вътрешно – нормативни разпоредби;
  • Защита срещу наказателни постановления, издадени от различни административни органи, с които се налагат парични или непарични санкции за извършени административни нарушения от гражданите (пр. КАТ, НАП, ДАИ и др.).