Семейно право

  • Брак
  • Предбрачни и брачни договори
  • Прекратяване на брака
  • Развод
  • Произход – оспорване и установяване на произход
  • Осиновяване
  • Издръжка
  • Запрещение – поставяне под запрещение – пълно или ограничено, отмяна запрещение
  • Настойничество и попечителство
  • Промяна на собствено, бащино и фамилно име