Престъпления против реда и общественото спокойствие

  • Образуване, ръководене и участие в организирана престъпна група
  • Хулиганство
  • Хазарт