Вещно право

  • Право на собственост, съсобственост, етажна собственост
  • Право на строеж, надстрояване и пристрояване
  • Право на ползване
  • Сервитути